• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cronkeley Roads 

Inleiding

Cronkeley Roads is onder meer een dienstverlener op het gebied van reizen. Cronkeley Roads kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De meeste reizen worden uitgevoerd door een van onze partners, hierna dienstverleners genoemd. Daarom treedt Cronkeley Roads in deze gevallen slechts op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon): de volledige verantwoording en afhandeling van uw boeking ligt in handen van de desbetreffende reisorganisator. Cronkeley Roads verleent deze diensten in uw opdracht. De onderhavige toepasselijke voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. De reisagent kan een reservering voor u maken en brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. In deze situatie komt er een (reis)overeenkomst tot stand tussen u als reiziger en de desbetreffende dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst en treedt slechts op als bemiddelaar/tussenpersoon tussen u en de desbetreffende dienstverlener. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen.

De reiziger realiseert zich en stemt er derhalve mee in dat de reisagent namens u een reis boekt. Dit betekent dat reisagent daartoe namens de reiziger zal instemmen met de algemene voorwaarden van de reisorganisator (indien aanwezig). Cronkeley Roads is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde (geboekte) diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of accommodatieverschaffer, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Cronkeley Roads zal u bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken zodra zij weet dat er beschikbaarheid is op de door u geselecteerde reis in de door u gewenste periode. Het is aan de reiziger deze bevestiging op juistheid te controleren. Binnen 2 werkdagen na ontvangst kunt u eventuele fouten in de bevestiging door Cronkeley Roads laten herstellen. Cronkeley Roads kan voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.          ‘’Cronkeley Roads’’: de naam waaronder Cronkeley Roads handelt, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54185041. Cronkeley Roads treedt op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon/boekingskantoor) en/of als reisorganisator. 

1.2.          “Reisagent’’: Indien Cronkeley Roads adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en een leverancier van (al dan niet toeristische) diensten, zoals bij het boeken van reserveringen voor accommodatie, vervoer, diner en/of overige losse diensten tussen de reiziger en de dienstverlener, treedt Cronkeley Roads op als reisagent (bemiddelaar/tussenpersoon/boekingskantoor). Cronkeley Roads handelt in haar hoedanigheid als reisagent níet op eigen naam, maar als een bemiddelaar/tussenpersoon c.q. opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. 

1.3.          “Reisorganisator’’: Indien Cronkeley Roads in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde (pakket)reizen aanbiedt, treedt zij op als reisorganisator. 

1.4.          “Maatwerkreis’’: Als Cronkeley Roads al dan niet op verzoek van de klant een pakketreis samenstelt in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, die zij op eigen naam aanbiedt, kan sprake zijn van een reisovereenkomst waarbij Cronkeley Roads optreedt als reisorganisator.

1.5.          “Reiziger’’: De klant wederpartij van de reisagent of reisorganisator, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis te zijner behoeve) heeft aanvaard. In deze voorwaarden wordt in afwijking van artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, tevens onder reiziger de wederpartij van Cronkeley Roads als reisagent verstaan, of degene te wiens behoeve bij het boeken de reis is bedongen (de reisgenoot) en die dat beding (het boeken van die reis te zijner behoeve) heeft aanvaard.

1.6.           “Reisovereenkomst”: De overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, in die gevallen dat Cronkeley Roads zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde (pakket)reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

a.              vervoer;

b.              verblijf;

c.              een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.7.          “Dienstverlener”: De vervoerder zoals een touringcarbedrijf, luchtvaartmaatschappij of de verlener van andere diensten zoals het verschaffen van accommodatie (hotel en/of accommodatiehouder), reisorganisatoren en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen met wie de reiziger door middel van bemiddeling van de reisagent een overeenkomst aangaat. 

De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten. Cronkeley Roads is daarvoor niet verantwoordelijk, tenzij zij zich op eigen naam als reisorganisator van een pakketreis tegenover de reiziger heeft verbonden.

1.8.          ’Werkdagen’’: De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Cronkeley Roads uitdrukkelijk aangeeft dat voor haar andere openingstijden gelden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1           Op alle offertes, aanbiedingen, reisovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht waarbij Cronkeley Roads partij is, zijn deze Algemene Voorwaarden van Cronkeley Roads van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.

2.2           Voor zover Cronkeley Roads optreedt als reisagent (boekingskantoor) en bemiddelt bij het boeken van accommodatie, vervoer of een andere toeristische dienst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden op de bemiddeling van toepassing, inclusief artikel 7 van deze voorwaarden, waarin de beperkingen van aansprakelijkheid van Cronkeley Roads in haar hoedanigheid van reisagent/boekingskantoor zijn opgenomen.

2.3           Voor zover Cronkeley Roads Happy optreedt als reisorganisator, met name door het aanbieden van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, zijn naast de desbetreffende wettelijke bepalingen de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, en in het bijzonder artikel 8 en van deze voorwaarden, waarin beperkingen van aansprakelijkheid van Cronkeley Roads zijn opgenomen.

2.4           Op het boeken van accommodaties, vervoer of andere toeristische diensten die via bemiddeling door Cronkeley Roads bij de dienstverlener zijn geboekt, zijn de algemene voorwaarden van desbetreffende dienstverlener van toepassing. (Als je het goed wilt doen, zie mijn advies: bij het aanbod een hyperlink naar die voorwaarden van de dienstverlener.) 

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

3.1.1        Het aanbod van Cronkeley Roads is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod te geschieden onder opgaaf van redenen. 

3.2           Door aanvaarding van de reiziger van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden, van Cronkeley Roads, rechtstreeks of via bemiddeling van een boekingskantoor, komt een overeenkomst tot stand waarop de voormelde voorwaarden van toepassing zijn. De reiziger ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische of schriftelijke bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking). 

3.3           Cronkeley Roads is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren.

3.4           Indien de reiziger Cronkeley Roads in de hoedanigheid van reisagent inschakelt voor het boeken/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige toeristische diensten tussen de reiziger en de dienstverlener middels het invullen van het boekimgsformulier, geldt dit als een opdracht in de zin van artikel 7: 400 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval is de reiziger jegens de reisagent gebonden aan deze opdracht, ongeacht het feit of er een bevestiging wordt verstrekt door de reisagent. Indien voor een dienst van Cronkeley Roads zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Cronkeley Roads dat vooraf bekend maken. 

3.5           Voor zover de reisagent namens de reiziger in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de reiziger daaraan gebonden.

3.6           De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Cronkeley Roads respectievelijk de betrokken dienstverleners, welke uit de overeenkomst/opdracht voortvloeien. Eventuele andere personen die meereizen, zijn voor hun eigen deel aansprakelijk ten opzichte van de reisagent, respectievelijk de reisorganisator dan wel de betrokken dienstverlener(s).

3.7           Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen van Cronkeley Roads kunnen geen rechten worden ontleend door de reiziger. De reiziger dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.

3.8           Kennelijke fouten of vergissingen in het reisaanbod binden Cronkeley Roads niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

3.9           De reiziger dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met Cronkeley Roads en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de reiziger en eventuele medereizigers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de reiziger is Cronkeley Roads niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Cronkeley Roads conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn. Cronkeley Roads behoudt zich het recht voor de boeking van bepaalde personen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.10         Deelnemers aan een vakantie van Cronkeley Roads dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een reis voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats

3.11         De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de reiziger worden doorgegeven en doorberekend.

3.12         Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien op verzoek van de reiziger een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Cronkeley Roads moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient per e-mail (info@cronkeleyroads.com) te worden bevestigd. De datum van het versturen geldt als meldingsdatum van de annulering. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van een reisovereenkomst de reiziger een bijdrage verschuldigd. Wanneer de reiziger besluit zijn reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

3.12a         :

· Tot 8 weken voor vertrek 15% van de reissom

· Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom;

· Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;

· Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;

· Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.

Tot 4 weken voor vertrek kan de reiziger om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen EUR 50,- (excl. BTW) per boekingsbevestiging per wijziging, vermeerderd met de eventuele extra communicatiekosten. Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde d.w.z. andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie, onafhankelijke reisorganisator of accommodatieverschaffer gelden op de eerste plaats de wijzigingsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende reis of onderdeel hiervan 

3.14         Alle mededelingen van Cronkeley Roads of dienstverlener(s) zullen uitsluitend worden gericht aan de reiziger.

3.15         Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

3.16         Bij veel reizen op onze site geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door Cronkeley Roads 14 dagen voor vertrek. Het minimum aantal deelnemers wordt vermeld bij de reis die u via de site boekt. De overeenkomst kan door Cronkeley Roads onmiddellijk worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het aanbod genoemde minimum aantal deelnemers.

3.17         Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald zal Cronkeley Roads altijd proberen alsnog de reis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Cronkeley Roads overlegt dan eerst met u en kan dan bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden aanbieden: • de reis wordt toch uitgevoerd maar met een prijsverhoging • er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden • er wordt een alternatieve reis aangeboden • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

3.18         Lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen die Cronkeley Roads aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Cronkeley Roads en haar dienstverleners zullen in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

3.19         Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Cronkeley Roads raadt de reiziger dringend aan een goede reis-, bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer elders een reisverzekering wordt afgesloten dan dienen alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan ons worden doorgegeven via info@cronkeleyroads.com. Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak. Via onze site kan u heel makkelijk uw reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Wij sluiten al onze verzekeringen af bij Europeesche.

ARTIKEL 4 BETALINGEN

4.1           De verschuldigde bedragen dienen binnen de aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan Cronkeley Roads te zijn voldaan. 

4.2           Cronkeley Roads is bevoegd – zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

4.3           Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Cronkeley Roads heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.12a in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

4.4           Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.

ARTIKEL 5 RENTE EN INCASSOKOSTEN

5.1           De reiziger die in verzuim is, is in beginsel de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

5.2           Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Cronkeley Roads ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50,- tenzij dit bedrag (de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende) onredelijk is.

ARTIKEL 6 REISDOCUMENTEN, VISA, BEWIJS VAN INENTINGEN EN VACCINATIES 

6.1           De eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visa is alleen van toepassing op reizigers met de Nederlandse nationaliteit.

6.2           Voor de toegang tot veel landen is naast een geldig paspoort een visum vereist, waarvoor de reiziger zelf verantwoordelijk is. De reiziger moet dit zelf aanvragen bij de betrokken autoriteiten of instanties. Deze verantwoordelijkheid berust niet bij Cronkeley Roads, die daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Daarbij dient de reiziger er zich bewust van te zijn dat voor medereizigers die een andere nationaliteit hebben, andere formaliteiten en eisen kunnen gelden, die de medereiziger in acht zal moeten nemen.

6.3           Verder is van belang dat die formaliteiten en eisen van tijd tot tijd door het betrokken land kunnen worden aangepast, zelfs vlak voor de vertrekdatum van de reis en dus ná de boeking. Vandaar dat deze verantwoordelijkheid en het risico dat de reiziger niet aan de gestelde formaliteiten en eisen voldoet, uitsluitend op de reiziger rusten.

6.4           De reiziger en de eventuele medereiziger(s) dien(t)(en) er derhalve voor zorg te dragen dat hij (zij) in het bezit is (zijn) van de voor de reis en het verblijf op de desbetreffende bestemming benodigde documenten, zoals geldige paspoorten en visa. 

6.5           De verantwoordelijkheid voor geldige bewijzen van inentingen of vaccinaties berust volledig bij de reiziger.

6.6           De reiziger wordt door Cronkeley Roads voor of bij het sluiten van de overeenkomst in kennis gesteld van algemene op de Nederlandse nationaliteit van een reiziger afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

6.7           Indien de reiziger niet voldoet aan de in de vorige leden bedoelde eisen, zullen de daaraan verbonden schade en andere gevolgen voor zijn rekening komen, tenzij Cronkeley Roads toerekenbaar te kort is geschoten in haar informatieverplichting en die gevolgen die daaruit voortvloeien.

6.8           De reiziger dient zelf bij de betrokken autoriteiten of instanties informatie over visa en andere formaliteiten in te winnen. De reiziger zelf dient de juistheid van deze informatie kort voor vertrek nog eens te verifiëren bij de betrokken autoriteiten of instanties, omdat dit voor zijn risico komt.

6.9           De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste grensdocumenten. 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID INDIEN Cronkeley Roads HANDELT IN HAAR HOEDANIGHEID VAN REISAGENT 

7.1           Wanneer Cronkeley Roads consumenten of bedrijven adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en een leverancier van toeristische diensten, zoals bij het boeken/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige losse toeristische diensten tussen de reiziger en de dienstverlener, treedt Cronkeley Roads op als reisagent c.q. boekingskantoor. Cronkeley Roads handelt dan in haar hoedanigheid als reisagent niet op eigen naam, maar als tussenpersoon/bemiddelaar c.q. opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

7.2           Cronkeley Roads zal bij haar werkzaamheden als reisagent c.q. boekingskantoor de zorg van een goed opdrachtnemer/ reisagent in acht nemen. Zij selecteert haar leveranciers met de grootst mogelijke zorg, maar kan en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de desbetreffende diensten.

7.3           Cronkeley Roads is derhalve als reisagent niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de tekortkoming is te wijten aan de schuld van Cronkeley Roads zelf of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Dat zou het geval kunnen zijn dat zij als tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde reisorganisator of het geval dat zij op eigen naam een pakketreis in de zin van artikel 7: 500 van het Burgerlijk Wetboek aanbiedt en “verkoopt”. In die gevallen wordt Cronkeley Roads wettelijk jegens de reiziger aangemerkt als reisorganisator. In die gevallen wordt haar aansprakelijkheid beoordeeld overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 8 van deze voorwaarden.

7.4           Voor zover Cronkeley Roads zelf als reisagent toerekenbaar tekortschiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade vanwege gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Cronkeley Roads beperkt tot maximaal 25% van het totaalbedrag van de door Cronkeley Roads voor de desbetreffende boeking in rekening gebrachte diensten.

7.5           Indien de tekortkomingen toe te rekenen zijn aan de reiziger is Cronkeley Roads niet aansprakelijk voor enige schade. In dat geval is de reiziger aansprakelijk voor de door Cronkeley Roads gemaakte kosten of geleden schade. 

7.6           Cronkeley Roads is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering, of waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij de schade van de reiziger is te wijten aan opzet of grove schuld van Cronkeley Roads als reisagent.

7.7           Aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt door Cronkeley Roads uitgesloten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt door Cronkeley Roads uitdrukkelijk uitgesloten.

7.8           Cronkeley Roads is in haar hoedanigheid als reisagent niet aansprakelijk voor de niet correcte uitvoering van de desbetreffende dienst c.q. reisovereenkomst overeenkomstig de redelijke verwachtingen van de reiziger. Als reisagent is Cronkeley Roads niet aansprakelijk voor de gedragingen en nalaten van de betrokken reisorganisator en dienstverleners. Zij is evenmin aansprakelijk voor vertragingen waarvan de reiziger hinder ondervindt en evenmin voor welke daaruit voortvloeiende schade dan ook. Hieronder vallen onder meer vertragingen door technische mankementen aan een bus, vliegtuig of ander vervoermiddel, maar ook gevallen van overmacht zoals genoemd in artikel 8.6, zoals weersomstandigheden, stakingen, blokkades, oorlogssituaties, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen aangebracht door de dienstverlener en annulering door de dienstverlener.

7.9           Cronkeley Roads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van de betrokken reisorganisatoren of dienstverleners bij de uitvoering van hun diensten, noch voor de juistheid en volledigheid van informatie verstrekt door de reisorganisatoren en dienstverleners, noch voor het verstrekte informatie- en promotiemateriaal van de dienstverlener, daaronder begrepen informatie op de website van de betrokken onderneming. Cronkeley Roads draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

7.10         Voor financieel onvermogen van de dienstverlener, zoals een luchtvervoerder of een accommodatieverschaffer is Cronkeley Roads als reisagent niet aansprakelijk. Daarnaast is zij niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden. 

7.11         De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Cronkeley Roads en/of de door deze ingeschakelde derde.

7.12         Op de reisbestemmingen worden veelal (optionele) excursies aangeboden waaraan de reiziger vrijblijvend kan deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Cronkeley Roads kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel. Ter plaatse kan u door de lokale agent een formulier ter ondertekening worden uitgereikt (een zogenaamde ‘disclaimer liability’). Daarmee verklaart u dat u zelf volledig aansprakelijk bent voor deelname aan de (optionele) excursie.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID INDIEN Cronkeley Roads HANDELT IN HAAR HOEDANIGHEID VAN REISORGANISATOR 

8.1           Als Cronkeley Roads in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde (pakket)reizen aanbiedt, treedt zij op als reisorganisator die met de reiziger een reisovereenkomst sluit in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2           Als Cronkeley Roads niet op eigen naam een reisovereenkomst sluit, treedt zij op als reisagent, derhalve als tussenpersoon (bemiddelaar), opdrachtnemer. In dit geval is artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

8.3           Cronkeley Roads is als reisorganisator verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

8.4           Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben, is de reiziger verplicht om ter plaatse daarover zo spoedig mogelijk bij de betrokken dienstverlener, de eventuele reisleiding en Cronkeley Roads als reisorganisator, schriftelijk een klacht in te dienen.

8.5           Indien de reis onverhoopt niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger daarvan met inachtneming van het bepaalde in punt 8.6 (overmacht) van dit artikel redelijkerwijs mocht hebben, is Cronkeley Roads verplicht eventuele daardoor veroorzaakte schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Cronkeley Roads als reisorganisator is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp zij de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

–    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen 

     aan de reiziger; of

–    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis betrokken diensten is betrokken; of

–    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Cronkeley Roads of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

–    de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld onder 8.6 (overmacht) van dit artikel.

8.6           Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, een en ander zoals bedoeld is in artikel 7:504 derde lid sub b van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, opstanden, overstromingen, staking van luchtvaart- of luchthaven personeel of van personeel van de accommodatie dan wel van betrokken vervoerders, of andere dienstverleners, of als vervoer bijvoorbeeld door sluiting van een haven of door de weersomstandigheden onmogelijk is, of door andere stremmingen in het vervoer, vulkaanuitbarstingen, aswolken, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grond- en brandstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden. 

8.7           In geval van overmacht heeft Cronkeley Roads het recht naar eigen inzicht de georganiseerde pakketreis te verschuiven naar een latere datum, te verplaatsen naar een andere locatie of te annuleren.

8.8           Indien de (pakket)reis als gevolg van of in verband met overmacht wordt verplaatst naar een andere locatie, ontvangt u als reiziger van Cronkeley Roads vervangende reisbescheiden voor de nieuwe locatie. Indien u als reiziger geen gebruik wil of kan maken van de (pakket)reis op een andere locatie, verplicht Cronkeley Roads zich de door de reiziger betaalde reissom te restitueren, minus de reeds betaalde administratiekosten. Restitutie geschiedt binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum via de oorspronkelijke betalingswijze.

8.9           Onverminderd de gebondenheid van de vervoerder en/of accommodatieverschaffer of andere leveranciers,  tot vergoeding van schade aan de reiziger volgens een verdrag of de wet, wordt door Cronkeley Roads als reisorganisator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cronkeley Roads of een persoon voor wie zij verantwoordelijk is.

8.10         In afwijking van het vorige lid stelt Cronkeley Roads zich aansprakelijk voor de niet correcte uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten door haarzelf en derden, te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom. 

8.11         Cronkeley Roads is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering of waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij de schade van de reiziger is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

8.12         Als Cronkeley Roads jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding waarop de reiziger aanspraak kan maken ten hoogste éénmaal de reissom.

8.13         Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Cronkeley Roads voor andere schade dan dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Cronkeley Roads onverminderd hetgeen in het volgende lid is bepaald over de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid uit hoofde van een verdrag of wet.

8.14         Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, zoals vervoer, een verdrag van toepassing is, kan Cronkeley Roads zich conform art. 7:508 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

8.15         Op de reisbestemmingen worden veelal (optionele) excursies aangeboden waaraan de reiziger vrijblijvend kan deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Cronkeley Roads kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel. Ter plaatse kan u door de lokale agent een formulier ter ondertekening worden uitgereikt (een zogenaamde ‘disclaimer liability’). Daarmee verklaart u dat u zelf volledig aansprakelijk bent voor deelname aan de (optionele) excursie.

8.16         Uitsluitend indien sprake is van een reisovereenkomst, aanvaardt Cronkeley Roads naar gelang van de omstandigheden een verplichting om de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is Cronkeley Roads tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. In dat geval komen de kosten van de verleende hulp en bijstand voor rekening van de reiziger. De kosten van de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Cronkeley Roads indien de tekortkoming in de nakoming is toe te rekenen aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, tenzij de gebeurtenis die de oorzaak is van de tekortkoming, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of worden verholpen.

8.17         De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen Cronkeley Roads, haar personeel, dienstverleners en agenten ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst. 

8.18         De reiziger is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

8.19         Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

8.20         Cronkeley Roads is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet. 

ARTIKEL 9 GESCHILLEN EN KLACHTEN

9.1           Op alle geschillen tussen Cronkeley Roads – en de door haar geselecteerde Reisorganisatoren enerzijds – en de reiziger anderzijds is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

9.2           Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien u op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de reisleiding, zie in dit verband tevens het gestelde onder artikel 8, punt 8.4. Als de tekortkoming ook dan niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij Cronkeley Roads (Wibautstraat 105-2, Amsterdam) worden ingediend. Cronkeley Roads zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Cronkeley Roads maakt de reiziger er uitdrukkelijk op attent dat er geen groepsklachten in behandeling kunnen worden genomen.

9.3           Voor zover uit een klacht schade voortvloeit, wordt een eventuele schadevergoedingsverplichting beoordeeld aan de hand van hetgeen is bepaald in artikel 7 voor Cronkeley Roads in haar hoedanigheid als reisagent en artikel 8 als Cronkeley Roads heeft gehandeld in haar hoedanigheid van reisorganisator.